MIZUSASHI / MIZUSASHI / AWATER CONTAINER FOR TEA CEREMONY: SASA